Regler for Norsk Esperanto-Forbunds eksamener

§1

Norsk Esperanto-Forbund arrangerer eksamen i esperanto i Norge. Det er tre grader av eksamen:

a)   Begynner-eksamen (elementa ekzameno), som tilsvarer kunnskaper og ferdigheter som ventes oppnådd etter et begynnerkurs i esperanto.
 
b)   Videregående eksamen (meza ekzameno), som tilsvarer eksamen i fremmedspråk (C-språk) i norsk videregående skole.
 
c)   Høyere eksamen (supera ekzameno), som tilsvarer eksamen i fremmedspråk på universitetsnivå (semesteremne eller grunnfag).

§2

Eksamenene arrangeres og bedømmes av Norsk Esperanto-Forbunds eksamenskommisjon (Ekzamena Komisiono de Norvega Esperantista Ligo). Begynner-eksamen kan bedømmes av en kursleder, som er eksaminator ved muntlig eksamen, og ett medlem av eksamenskommisjonen, som er sensor ved muntlig eksamen.

Eksamenskommisjonen oppnevnes av Norsk Esperanto-Forbunds styre og består av tre medlemmer, hvorav minst to skal ha høyere eksamen (tidligere lærereksamen) i esperanto, og det tredje skal ha minst videregående eksamen (tidligere høyere eksamen). Alle kommisjonsmedlemmene skal ha eller ha hatt yrkesmessig tilknytning til det norske skoleverket.

§3

Norsk Esperanto-Forbunds styre fastsetter etter forslag fra eksamenskommisjonen avgiftene for de ulike gradene av eksamen og for ulike kategorier av kandidater. Avgiften betales til eksamenskommisjonen ved oppmelding.

§4

Ordinær eksamen averteres én gang i året, fortrinnsvis om våren. Når det er hensiktsmessig, søkes eksamenene holdt i forbindelse med Norsk Esperanto-Forbunds landsmøter. Eksamen kan også holdes til andre tider ved behov.

§5

En kan melde seg til videregående eksamen uten å ha tatt begynner-eksamen. For å kunne melde seg til høyere eksamen, må en ha bestått videregående eksamen.

§6

Oppmelding til eksamen sendes på fastsatt skjema og skal inneholde: kandidatens fulle navn og adresse, fødselsår og -dato, samt pensumliste. Denne skal godkjennes av eksamenskommisjonen, og det er ønskelig at kandidaten utarbeider den i samråd med kommisjonen. Oppmeldingsskjemaet og eksamensavgiften må være eksamenskommisjonen i hende senest en måned før eksamen holdes.

§7

Til skriftlig eksamen skal kandidaten selv ha med skrivesaker. Som hovedregel skal kandidaten skrive med penn på papir som eksamenskommisjonen skaffer. Ved behov kan eksamenskommisjonen tillate bruk av andre skriveredskaper.

§8

Til begynner-eksamen brukes en karakterskala med to trinn: sukcese (bestått) og malsukcese (ikke bestått). Til videregående og høyere eksamen brukes en karakterskala med fire trinn: tre bone (svært godt, tilsvarer 5-6 ved videregående skole og A-B ved universitet), bone (godt, tilsvarer 3-4 ved videregående skole og C-D ved universitet),kontentige (tilfredsstillende, tilsvarer 2 ved videregående skole og E ved universitet) og malsukcese (ikke bestått, tilsvarer 0-1 ved videregående skole og F ved universitet). Det gis særskilt karakter for skriftlig og muntlig eksamen.

§9

Begynner-eksamen og videregående eksamen bedømmes av to personer, høyere eksamen bedømmes av tre personer. Med unntaket nevnt i §2, skal bare medlemmer av eksamenskommisjonen delta i bedømmelsen. I Norsk Esperanto-Forbunds navn gir eksamenskommisjonen diplom til alle som har bestått eksamen.

§10

Ingen forening eller enkeltperson har rett til utenom disse regler å dele ut eksamensdiplom hvor Norsk Esperanto-Forbunds navn er nevnt.

Norsk |