Vedtekter for Norsk Esperanto-Forbund

Statuttene for Norsk Esperanto-Forbund kan også lastes ned som PDF her.

stiftet 27/1 1911
(med endringer vedtatt på landsmøtene i 1993, 1999, 2005 og 2011)

Bokmål – Nynorsk – Esperanto

 

§1 Navn

Forbundets navn er Norvega Esperantista Ligo (NEL). På norsk: «Norsk Esperanto-Forbund». (I det følgende ofte kalt «forbundet» på samme måte som forbundsstyret er kalt «styret».)

§2 Internasjonal tilknytning

Forbundet er tilsluttet den internasjonale organisasjonen av esperantister, Universala Esperanto-Asocio (UEA).

§3 Formål

Forbundets mål er å utbre og styrke det internasjonale språket esperanto.

Ved internasjonalt samarbeid tas sikte på å få esperanto anerkjent som mellomfolkelig kommunikasjonsmiddel.

§4 Nøytralitet

Forbundet er nøytralt i politiske og religiøse spørsmål.

Unntatt fra dette er språkproblemene på internasjonalt plan.

Til fremme av forbundets mål kan samarbeid søkes med hvilken som helst person, institusjon eller organisasjon når forbundets nøytrale stilling ikke påvirkes av det.

Forbundet kan likevel være med på arrangementer og kampanjer som er i samsvar med esperantobevegelsens «indre idé»: å fremme menneskeverd og likestilling, fred, forbrødring og forståelse mellom verdens folkeslag.

Respekten for menneskerettighetene, slik de er definert i Den internasjonale erklæring om menneskerettighetene, er et grunnleggende element i forbundets virke.

§5 Medlemskap

Forbundet er sammensatt av:

  • ordinære medlemmer
  • livsvarige medlemmer
  • husstandsmedlemmer
  • ungdomsmedlemmer
  • æresmedlemmer

§6 Innmelding

Innmelding skjer gjennom en forening eller direkte til forbundet ved betaling av årskontingent eller beløpet for livsvarig medlemskap.

Æresmedlemmer velges av landsmøtet etter forslag fra et medlem eller en forening. Forslaget må være anbefalt av forbundsstyret.

Æresmedlemmer skal uten betaling av kontingent nyte samme rettigheter som vanlig medlemskap gir.

§7 Opphør av medlemskap

Et medlem som ønsker å melde seg ut av forbundet må sende skriftlig melding om dette. Et medlem som innen årets utgang ikke har betalt kontingent for det nye året, og som unnlater å betale i løpet av dette, ansees utmeldt av forbundet.

Medlemmer som åpenbart motarbeider forbundets mål, kan suspenderes av styret. Vedtak om suspensjon og utelukkelse avgjøres av det første landsmøtet med 3⁄4 av de avgitte stemmene.

§8 Kontingenter

Kontingentene fastsettes generelt av landsmøtet. De gjelder fra og med det påfølgende året. For ungdomsmedlemmer fastsettes en lavere kontingent.

Kontingenten inkluderer abonnement på forbundets organ. Omfatter en husstand flere medlemmer, sendes forbundets organ i ett eksemplar til husstanden. Ett medlem av husstanden betaler full kontingent, de øvrige betaler redusert kontingent.

Kontingentene betales forskuddsvis. Forbundets kasserer krever inn kontingenten for alle medlemmer. Lokalforeningene får innen 1. mars hvert år utbetalt fra forbundet et nærmere bestemt beløp for hvert av sine medlemmer. Størrelsen på dette beløpet bestemmes av landsmøtet. Foreninger og medlemmer som melder seg inn i løpet av årets tre siste måneder, er fritatt for kontingent for innmeldingsåret når de straks betaler kontingent for det kommende året.

§9 Lokalforeninger

En forening må bestå av minst fem medlemmer. De velger leder, kasserer og sekretær. Søknad om å bli opptatt i forbundet sendes dette sammen med forslag til vedtekter, medlemsliste og liste over styret.

Organisering og ledelse av foreningene skjer uavhengig av forbundsstyret, men deres vedtekter og arbeid må være i overensstemmelse med forbundets vedtekter.

§10 Norsk esperanto-ungdom

Norvega Junularo Esperantista (NJE), på norsk: Norsk esperanto-ungdom, er forbundets ungdomsseksjon. Aldersgrensene samsvarer med dem som til enhver tid gjelder for UEA.

Norsk esperanto-ungdom velger eget styre og fastsetter sine egne vedtekter. De må være i samsvar med forbundets.

Ungdomsseksjonen skal arbeide for å utbre esperanto blant ungdom i Norge.

Norsk esperanto-ungdom kan holde egne møter og eget landsmøte.

I begynnelsen av kalenderåret skal seksjonen motta et beløp fra forbundet, som utgjør en viss prosentandel av ungdomsmedlemmenes samlede kontingent. Landsmøtet fastsetter prosentandelen etter anbefaling fra forbundsstyret.

§11 Fagseksjoner

Det kan dannes fagseksjoner av Norsk Esperanto-Forbund. De kan dannes på initiativ av ett eller flere medlemmer eller av forbundsstyret.

Alle som tilhører faget, har rett til medlemskap og adgang til møtene i seksjonen.

Årsmelding skal sendes forbundsstyret.

Forbundet bør yte en årlig støtte til seksjonene. Dette behandles av forbundsstyret.

§12 Rapport – kommunikasjon

Foreningene skal etter de terminer landsmøtet bestemmer, sende rapport om planlagte og påbegynte tiltak m.v. til forbundsstyret.

Foreningene skal sende årsmelding til forbundsstyret.

Enkeltmedlemmer og foreninger kan sende inn forslag om tiltak eller endringer til forbundsstyret til behandling.

Forbundsstyret skal sende referat fra styremøtene til lokalforeningene. Resymé over beslutninger og eventuelle åpne spørsmål skal styret gjøre kjent gjennom forbundets organ.

Forbundsstyret pålegges å be om medlemmenes vurdering før avgjørelse tas i viktige saker som oppstår mellom landsmøtene.

§13 Forbundsstyret

a. Forbundsstyret består av:

  • leder
  • nestleder
  • sekretær
  • kasserer
  • 1–3 styremedlemmer

Det er 2 – 3 varamedlemmer til styret.

Styret og varamedlemmene velges av landsmøtet for tidsrommet inntil neste landsmøte.

b. Styrets arbeidsområde
Forbundsstyret holder møter og behandler løpende saker i perioden mellom landsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire stemmeberettigede (deriblant leder eller nestleder) er til stede.

Styret er ansvarlig overfor landsmøtet som er forbundets høyeste myndighet.

Styret skal sette opp dagsorden for landsmøtet, med innstilling vedrørende

innkomne forslag og saker som skal behandles.

Sekretæren fører protokoll over møtene og er ansvarlig for at styrets årsberetning(er) blir presentert overfor landsmøtet.

§14 Regnskap og revisjon

Årsregnskapet gjelder for kalenderåret. Kassereren er ansvarlig for nøyaktig regnskapsførsel og for at et avsluttet regnskap med alle bilag kan behandles av styret og oversendes revisoren innen 15. februar.

Revisjonsberetning skal være gitt til styret innen 15. mars.

§15 Landsmøtet

a. Generelt
Ordinært landsmøte holdes om mulig hvert år og minst hvert annet år. Forbundsstyret bør på landsmøtet legge fram forslag til sted, og om mulig tid for neste landsmøte.

Foreløpig program og påmeldingsblankett skal være medlemmene i hende senest to måneder før møtet.

Dagsorden for landsmøtet og forslag til handlingsplan for tiden inntil neste landsmøte og innkomne forslag skal bekjentgjøres minst en måned før møtet.

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst en måneds varsel etter forbundsstyrets bestemmelse, eller når minst 15 medlemmer krever det.

b. Landsmøtets myndighetsområde
Landsmøtet behandler forbundsstyrets årsmelding(er), regnskap, revisorenes beetning(er) siden forrige landsmøte, innkomne forslag, vedtektsendringsforlag og handlingsplan fram til neste landsmøte.

Landsmøtet har den høyeste myndighet.

Landsmøtet velger forbundsstyre, varamedlemmer til dette, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer. For å bli valgt kreves absolutt flertall (minst 50 prosent av de avgitte stemmene). Hvis ingen av kandidatene har absolutt flertatt, foretas fritt omvalg, og deretter, hvis nødvendig, bundet omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer.

Alle valg foregår skriftlig så sant minst ett tilstedeværende medlem krever det.

c. Representasjon
Alle frammøtte medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, er stemmeberettigede. Et deltakende medlem kan være skriftlig bemyndiget av inntil fem andre medlemmer til å stemme for dem.

Skriftlig bemyndigelse til andre om å stemme for seg må være styret i hende ved landsmøtets begynnelse.

§16 Samarbeidet med UEA

Forbundsstyret oppnevner for en treårsperiode det antall medlemmer til UEAs komité som det har rett til, og anbefaler en ĉefdelegito for UEA.

Når UEA tillyser ĝenerala voĉdono, stemmer forbundsstyret på forbundets vegne. Informasjon om saker og beslutninger som fattes, meddeles snarest gjennom forbundets organ og tas også med i årsberetningen.

§17 Organ

Forbundets organ er Norvega Esperantisto med norsk undertittel Esperantobladet. Redaktør oppnevnes av forbundsstyret.

§18 Salg av Esperantoforlagets varer

(Paragrafen ble strøket av Landsmøtet i 2011)

§19 Bibliotek

Forbundets bibliotek står til disposisjon for medlemmene.

Skadde eller bortkomne bøker erstattes av låntakeren.

Bibliotekar utnevnes av forbundsstyret.

§20 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer, som skal behandles på landsmøtet, må være forbundsstyret i hende senest 1. mars samme år.

Endring i vedtektene kan bare skje på landsmøtet med 2/3 flertall.

§21 Oppløsning

Oppløsning av forbundet må behandles av ett – eller om mulig to landsmøter i rekkefølge. Vedtak om oppløsning krever 3⁄4-flertall.

Ved oppløsning bestemmer landsmøtet hvordan forbundets midler skal anvendes, slik at de kommer esperantobevegelsen til gode.

§22 Språk

Forbundets vedtekter skal finnes på begge de norske målformene og esperanto. Bokmålsteksten er den grunnleggende.

Hvert medlem skal motta et eksemplar av vedtektene.

Norsk | Esperanto