Eksamensprogram for videregående-eksamen

Videregående eksamen tar sikte på å gi kandidatene anledning til å vise og få bevitnet at de behersker de fire språkferdighetene – skriftlig og muntlig forståelse og uttrykksevne – i esperanto på et nivå som tilsvarer kravene til beherskelse av C-språk i videregående skole, at de har kjennskap til esperanto-kulturen og esperanto-bevegelsens historie, og at de har innsikt i esperantos rolle som kulturformidler.

Pensum

1.   Ca. 300 sider hentet fra følgende tekstsamlinger:
Kolker: Vojaĝo tra Esperantolando
Nova Esperanta Krestomatio (UEA)
Tempo fuĝas (Flandra Esperanto-Ligo), 25 rakontoj el Monato

Utvalget bør være representativt, dvs. inneholde tekster fra ulike epoker og geografiske områder, og fra ulike skjønnlitterære genrer og sakprosa. Minst halvparten av tekstmengden skal være originalt skrevet på esperanto. Vil en kandidat legge opp en tekst som ikke står i ovennevnte samlinger, må dette godkjennes av eksamenskommisjonen.
 
2.   Støp-Bowitz: La Esperanto-Movado -- historio, organizo, amplekso
 
3.   Grammatikk tilsvarende Tangerud: Esperanto-grammatikk

I. Skriftlig eksamen (foregår under oppsyn og uten bruk av hjelpemidler)

Kandidaten skal:

a)   kort gjengi innholdet i en tidligere ulest esperanto-tekst på norsk,
 
b)   skrive en tekst på esperanto (f.eks. brev, kommentar, forespørsel e.l.) i tilknytning til teksten i a),
 
c)   skrive en stil på esperanto på ca 200 ord om ett av flere oppgitte emner.

Varighet for skriftlig eksamen: 5 timer.

II. Muntlig eksamen

a)   Samtale på esperanto om en tekst kandidaten har lest eller hørt like før eksaminasjonen.
 
b)   Samtale med utgangspunkt i en tekst fra kandidatens litterære pensum, punkt 1. Den delen av samtalen som dreier seg om innholdet i teksten, skal foregå på esperanto. Det kan stilles spørsmål i grammatikk med utgangspunkt i teksten. Kandidaten avgjør om denne delen av eksaminasjonen skal foregå på esperanto eller norsk.
 
c)   Samtale på esperanto om et emne hentet fra kandidatens pensum, punkt 2. Varighet for muntlig eksamen: inntil 30 minutter.
Norsk |