Eksamensprogram for begynner-eksamen

Begynner-eksamen tar sikte på å gi begynnere anledning til å vise og få bevitnet at de kjenner esperantos grammatikk, forstår en lettere tekst, og kan uttrykke seg til daglig bruk på esperanto skriftlig og muntlig.

Pensum:

1.   Minst 50 sider prosa som kan hentes f.eks. fra:
Boulton, Marjorie: Faktoj kaj fantazioj
McGill, Stefan: La laŭta vekhorloĝo
Piron, Claude: Gerda malaperis
Privat, Edmond: Karlo
Rosbach, Johan Hammond: Bagatelaro
Trezoro, vol. 2, Esperanta novelarto, f.eks. Boulton, Nemere, Ŝtimec, Valano
Ungdomsbladet Kontakto
 
2.   Grammatikk og orddannelse som tilsvarer innholdet i Nøkkel til esperanto.
 
3.   To originaldikt som kandidaten skal lære utenat, valgt blant følgende dikt som fins i Esperanta Antologio, poemoj 1887-1981:
Zamenhof: «La espero»
Zamenhof: «La vojo»
Zamenhof: «Mia penso»
Zamenhof: «Ho, mia kor'»
Grabowski: «La tagiĝo»
Baghy: «Estas mi Esperantisto»
Baghy: «Siberia lulkanto»

I. Skriftlig eksamen (foregår under oppsyn og uten bruk av hjelpemidler)

a)   Diktat: en kort tekst der så vidt mulig alle esperantos lyder (fonemer) forekommer. Diktaten leses først sammenhengende, deretter i diktatfart med pauser mens kandidaten skriver, og deretter sammenhengende en gang til slik at kandidaten kan kontroll-lese den.
 
b)   Prøve i forståelse: Kandidaten presenteres for (leser eller hører) en enkel, ukjent tekst på esperanto. I tilknytning til teksten blir det stilt spørsmål på norsk, som kandidaten skal besvare på norsk.
 
c)   Prøve i grammatikk og orddannelse: utfyllingsoppgaver o.l. der kandidaten prøves i ulike deler av esperantos grammatikk og orddannelsessystem.
 
d)   Prøve i uttrykksevne: skriving av et brev eller en enkel «stil» om et oppgitt emne. Det gis valg mellom flere emner.

Varighet for del b)--d): 2 timer (120 minutter).

II. Muntlig eksamen

a)   Opplesning av et avsnitt fra tekstpensum. Det blir lagt vekt på god uttale.
 
b)   Oversettelse til norsk av (en del av) det leste avsnittet.
 
c)   Eksaminasjon på norsk i grammatikk og orddannelse med utgangspunkt i det leste avsnittet.
 
d)   Prøving i kandidatens muntlige uttrykksevne ved hjelp av en samtale på esperanto.
 
e)   Deklamasjon fra kandidatens diktpensum.

Varighet for muntlig eksamen: ca. 20 minutter.

Norsk |